RBB

Iedere NIBA-aangeslotene draagt als kwaliteitskenmerk de toevoeging RBB (ingeschreven in het register van Belasting- en Bedrijfsadviseurs). Deze titel mag slechts worden gebruikt door diegenen die ingeschreven staan in het register van NIBA. De ingeschrevenen onderwerpen zich dan ook aan de gedrags- en beroepsregels en vallen onder het NIBA tuchtrecht. Alle administratie- en belastingadvieskantoren die voldoen aan het kwaliteitskenmerk zoals gesteld door NIBA zijn nu bekend, zij voeren de afkorting RBB (Register Belasting- en Bedrijfsadviseur) achter hun naam.

Handhaven en verhogen van kwaliteit

Een goede toelatingsprocedure alleen is geen garantie voor blijvende kwaliteit. Stichting NIBA is daarom constant bezig om de kwaliteit van haar dienstverlening te handhaven en te verbeteren. Hiervoor heeft Stichting NIBA een aantal instrumenten tot haar beschikking:

 • NIBA-richtlijnen
 • NIBA-berichten
 • Cursussen
 • Periodieke bijeenkomsten

NIBA Richtlijnen

NIBA stelt richtlijnen vast met name op het gebied van administratieve organisatie, administratieve controle, belasting- en bedrijfsadvisering. Hierdoor zijn de aangeslotenen altijd op de hoogte van de wettelijke eisen en de voorwaarden zoals die gelden in de praktijk. De richtlijnen zijn zakelijk opgesteld en bevatten korte, krachtige en vooral praktijkgerichte informatie. De ondernemer (de uiteindelijke klant) kan er dan ook van verzekerd zijn dat hij te maken heeft met een deskundig administratie- en belastingadviesbureau, dat op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. De bewaking van het kwaliteitsniveau van de RBB's (de aangeslotenen) vindt jaarlijks plaats middels een controle op naleving van deze richtlijnen.

NIBA Berichten

Met behulp van een maandelijks periodiek wordt de RBB op de hoogte gehouden van de jongste fiscale, bedrijfseconomische en juridische ontwikkelingen. De actuele kennis van wet- en regelgeving wordt zo op peil gehouden en de RBB loopt dan ook niet achter de feiten aan. Aangeslotenen ontvangen diverse malen per jaar gratis het digitale blad “VAKINFO”. Hierin is opgenomen actuele informatie voor de aangeslotenen zelf.

Cursussen

Stichting NIBA instrueert de RBB, door middel van praktijkgerichte cursussen, over bepaalde specifieke zaken waarmee de kennis up-to-date gehouden wordt. Veel aandacht wordt besteed aan fiscale onderwerpen; deze zijn immers zeer frequent aan veranderingen onderhevig.

Iedere aangeslotene kan in principe deelnemen aan deze cursussen, waarbij onder andere de volgende topics behandeld worden:

 • fiscale zaken
 • administratieve organisatie
 • interne controle
 • arbeidsrecht
 • bedrijfsadviezen
 • jaarverslaglegging

Periodieke bijeenkomsten

NIBA organiseert voor haar aangeslotenen een aantal malen per jaar bijeenkomsten over actuele ontwikkelingen en vernieuwingen binnen het vakgebied (o.a. inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, BV ja / BV nee, aansprakelijkheid van bestuurders, de ondernemer en zijn relatie met bank en fiscus).

RBB als vertrouwenspersoon

De RBB is de vertrouwenspersoon van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. Hij verzorgt de administratie, stelt de jaarstukken op en draagt zorg voor de verdere fiscale afwerking. Vanuit deze basis kan de RBB eventuele knelpunten signaleren en mogelijke alternatieven aandragen.

De RBB is een algemeen adviseur; een soort 'huisarts'. Hij weet wanneer hij het best met een probleem bij een specialist kan aankloppen. De RBB heeft daartoe een kring van deskundigen om zich heen. Hiertoe behoren onder andere advocaten, fiscalisten, bedrijfseconomen, notarissen en accountants. Via de NIBA-organisatie is de RBB in staat in voorkomende gevallen snel een beroep te doen op genoemde specialisten. Inspelen op de behoeften van de opdrachtgever staat hierbij centraal waarbij het uitgangspunt is dat de problemen van opdrachtgevers tegen redelijke kosten worden opgelost.

NIBA en RBB

NIBA biedt de RBB, naast eerder genoemde instrumenten, nog een drietal diensten aan:

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn wettelijk getoetst en gedeponeerd bij Kamers van Koophandel en Fabrieken. Speciaal voor de RBB kunnen deze worden aangepast, zodat in ieder geval tussen adviseur en opdrachtgever geen problemen hoeven te ontstaan.

Aansprakelijkheidsverzekering

Alle NIBA-aangeslotenen moeten, in aansluiting op deze leverings- en betalingsvoorwaarden, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Schade veroorzaakt door onder andere vergissingen, onachtzaamheid en verzuim zijn dan in principe gedekt tot aan het in de verzekering genoemde bedrag.

De Adviseur

Een periodieke uitgave voorzien van nuttige en actuele informatie over bedrijfsvoering, fiscale en administratieve zaken. Deze periodiek is bestemd voor cliënten en relaties van de RBB en draagt tevens bij tot de naamsbekendheid van de Register Belasting- en Bedrijfsadviseur.

Afsluitend

Kwaliteit is een essentiële positioneringsfactor en draagt zorg voor onderscheid ten opzichte van de concurrentie. Bij Stichting NIBA, de aangeslotenen belasting- en bedrijfsadviseurs (RBB) en de ondernemers vormen samen een team.

Stichting NIBA staat voor kwaliteit middels:

 • selectieve toelatingseisen RBB's
 • NIBA-richtlijnen en NIBA-berichten
 • cursussen en periodieke bijeenkomsten
 • tuchtrecht
 • gedeponeerde leverings- en betalingsvoorwaarden
 • aansprakelijkheidsverzekering
 • periodieke uitgave De Adviseur
 • draagt zorg voor onderscheid ten opzichte van concurrentie, middels:
 • inschrijving in het register
 • toevoeging RBB achter zijn of haar naam
 • het geheel dat groter is dan de afzonderlijke delen
 • benodigde specialismen die eenvoudig in te schakelen is
 • aantrekkelijke prijsstelling bij aanvullende dienstverlening
 • het leerproces van elkaar

Voor meer informatie:

Stichting NIBA
Postbus 2180
2800 BH Gouda
E: info@stichtingniba.nl

Aanvraagformulier lidmaatschap 2017